Oferta

war-to

Ubezpieczenia – oferta

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne. Nie tylko z uwagi na wysokość ewentualnego świadczenia, składki, ale również w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej i konstrukcją oferty. Stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń definicje często różnią się w swej treści od pojęć obiegowych. Nie zawsze też dokładnie oznaczają to samo we wszystkich ofertach. Warto zwrócić uwagę na te różnice, a także na wyłączenia i ograniczenia w ochronie (obligatoryjne i fakultatywne), franszyzy (integralne i redukcyjne), udziały własne w szkodzie, klauzule rozszerzające i zawężające zakres ochrony, sposób określania wartości mienia przyjętego do ubezpieczenia, wymogi w zakresie zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem, proponowane formy i sposoby likwidacji szkód, itd. Dlatego wybierając ofertę, powinniśmy mieć chociażby świadomość pytań, na które warto znać odpowiedzi. Namawiam Państwa do traktowania ubezpieczeń jako swoistej inwestycji w bezpieczeństwo. Czy właściwe jest inwestowanie „w ciemno”, bez wgłębiania się w szczegóły? Szerzej piszę o tym www.war-to.pl.

Tu prezentuję Państwu jedynie krótkie opisy typów niektórych ubezpieczeń oraz opisy ofert niektórych zakładów ubezpieczeń.

 

Mieszkania i domy

Polisy zapewniające ochronę mieszkań i domów to jeden z najbardziej rozpowszechnionych produktów ubezpieczeniowych.

  1. Co ubezpieczamy – dom, domek letniskowy, czy lokal w budynku wielorodzinnym – cały, czy tylko jego elementy stałe i ruchomości? W jakim zakresie?
  2. Sposób likwidacji szkody – jaka wartość mienia będzie brana pod uwagę: rzeczywista, rynkowa, odtworzeniowa? Jakie kanały komunikacyjne stawia nam Ubezpieczyciel do dyspozycji?
  3. Jaki ma być zakres ochrony – elementarne zdarzenia losowe czy ich pakiet rozszerzony, w tym kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja, a może interesuje nas szersza formuła typu „all risks”? Czy znamy katalog wyłączeń i ograniczeń w ochronie, a także zakres obowiązków i innych warunków których spełnienie jest nieodzowne aby nasza polisa była skuteczna?
  4. Czy jest jakiś typ szkód, który może być likwidowany bezgotówkowo?
  5. Czy jesteśmy zainteresowani świadczeniami dodatkowymi, np. naprawa AGD?

Szerzej: blog: www.war-to.pl.

Komunikacyjne

Podstawowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest polisa OC ppm, gdyż jest to ubezpieczenie obowiązkowe. W zasadzie prawie wszystkie ubezpieczenia inne (poza Zielona Kartą, OC Granicznym) to ubezpieczenia dobrowolne. Ubezpieczenia komunikacyjne mogą być w formie indywidualnej lub tzw. flotowe, gdzie ochronie na tych samych zasadach podlega grupa pojazdów określonego właściciela (przedsiębiorcy, firmy, instytucji, itd.).

W każdym z przypadków zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów występuje wiele różnorodnych rozwiązań. Wprawdzie zasady ubezpieczania w zakresie OC ppm reguluje ustawa obowiązująca wszystkich Ubezpieczycieli ale część z nich w swej ofercie wychodzi poza minimum ustawowe. Warto np. zwrócić uwagę na BLS i jego rozszerzenia. Warto też zainteresować się kwestią likwidacji szkód, czyli co ( jakie standardy) w tym zakresie proponuje Ubezpieczyciel.  Dylemat: czy cały pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych wybrać u jednego Ubezpieczyciela, czy raczej samemu lub przy pomocy profesjonalnego doradcy, skomponować ubezpieczenie na bazie różnych ofert. Szerzej o tym piszę na blogu zarówno w części ogólnej, jak i w zakładce ubezpieczenia komunikacyjne: www.war-to.pl.

Mały i średni biznes

Ta oferta ubezpieczeń skierowana do małych i średnich przedsiębiorców, często w postaci pakietów zawierających wiele różnych ryzyk. Plusem takich ofert jest to, że w ramach jednej polisy mamy możliwość ubezpieczenia kompleksowego swojej firmy, w szerokim zakresie, począwszy od mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, poprzez kradzież z włamaniem, dewastację, po OC, cargo, etc. Są one bardziej dostosowane do specyfiki tego typu przedsiębiorstw pod wieloma względami, niż klasyczne oferty dedykowane biznesowi, ale zawierają też, w relacji do tychże, pewne ograniczenia.

Podobnie jak w przypadku zakupu polisy na dom lub mieszkanie, również musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań. Szerzej o tym na moim blogu: www.war-to.pl

Turystyczne i od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisy tego typu zapewniają odszkodowanie za szkody polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku. Standardowo zakres świadczenia ogranicza się do wypłaty określonego procentu sumy ubezpieczenia (uszkodzenia ciała) lub całej tej sumy w przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku. Oferty Ubezpieczycieli stwarzają możliwość rozszerzania zakresu ochrony o dodatkowe opcje, np. koszty leczenia skutków wypadku, zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki, dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu z powodu NW, koszty operacji, etc. 

Polisa turystyczna natomiast wiąże się z zobowiązaniem ubezpieczyciela do rekompensaty lub pokrycia kosztów leczenia, ratownictwa lub transportu medycznego, transportu zwłok. Wplecione tam są zazwyczaj elementy innych typów ubezpieczeń, np. NNW, assistance, pomoc prawna, etc., które stanowią uzupełnienie podstawowej ochrony ubezpieczeniowej.

Przed wyborem warto jest zorientować się w kosztach leczenia, ratownictwa, etc. w kraju, do którego zamierzamy się udać, a także zainteresować się takimi – kluczowymi z perspektywy skuteczności oferty problemami, jak np.: czy rozpoznano u nas jakąś chorobę przewlekłą, czy w kraju do którego się wybieramy trwa nadal stan wyjątkowy, etc. Kolejnym problemem jest: kogo wybrać?

Szerzej piszę o tym na moim blogu: www.war-to.pl

 

Na życie

Polisy na życie – występują na rynku w formie umów indywidualnych i grupowych. Ich rola polega na zabezpieczeniu finansowym bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz Ubezpieczonego, jeśli zachoruje, ulegnie wypadkowi lub wystąpią zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące jego bliskich. Do tych klasycznych zakresów ochrony ubezpieczeniowej od  jakiegoś czasu niekiedy dołącza się elementy innych typów ubezpieczeń – osobowych i świadczeń zdrowotnych. Świadczenia mogą przybierać różne formy, począwszy od jednorazowej wypłaty sumy ubezpieczenia, jej części, poprzez wypłatę określonego ekwiwalentu, a skończywszy na np. okresowej rencie lub innym cyklicznym świadczeniu finansowym. Oferowane też bywa wsparcie, np. w postaci assistance medycznego. Na rynku oferowane są również umowy, które oprócz funkcji ochronnej spełniają także rolę instrumentu oszczędnościowego. Oszczędzanie poprzez wykupienie polisy, ogólnie rzecz ujmując polega na tym, że decydujemy się na ubezpieczenie tak sprofilowane, że część składki regularnej będzie indeksowana na indywidualnym koncie klienta i w odpowiedni sposób inwestowana, pozostała jest zapłatą za ochronę ubezpieczeniową. Część zysku z tego inwestowania regularnie będzie dopisywana na to konto. Możemy również spotkać polisy z określonym czasem zakończenia ochrony, gdzie ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy gwarantuje, że jeśli przez okres ubezpieczenia nie dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, to po upływie czasu trwania takiej umowy wypłaci z góry określoną „ na starcie” tego ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, plus ew. jej waloryzację (tzw. umowy na życie i dożycie). Oddzielną grupą umów są tzw. ubezpieczenia zdrowotne, czyli takie, gdzie ochrona ubezpieczeniowa nie polega na wypłacie świadczenia, lecz na zorganizowaniu i pokryciu kosztów opieki medycznej, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, etc., w określonych placówkach medycznych.

Popularne są też ubezpieczenia przeznaczone dla konkretnego kręgu klientów, profilowane pod różnymi względami i często zawierające także elementy ubezpieczeń zdrowotnych. Mamy więc polisy posagowe, polisy dla kierujących pojazdami – vide: drivers casco, polisy dla osób chcących ubezpieczyć się na wypadek zachorowania na raka, polisy dla przedstawicieli niektórych zawodów, dla przedsiębiorców, itd. Interesujące propozycje w tym i nie tylko w tym zakresie posiada np. LEADENHALL – Coverholder at Lloyd`s Polska S.A.   W ubezpieczeniach tzw. „grup otwartych” (indywidualne oferty podobne do grupowych ubezpieczeń na życie zawieranych poprzez zakłady pracy), oprócz Warty” (WDCiR) na uwagę zasługuje także oferta CBP Solutions. Ten typ ofert to już w zasadzie zaawansowane programy ubezpieczeniowe, praktycznie prawie dla każdego.

Bogactwo form i zakresów ochrony jest tak duże, że nie sposób go tu opisać. Uniwersalna rada, dotycząca w zasadzie wszystkich typów ubezpieczeń. Zanim zaczniemy poszukiwać dla siebie stosownej oferty, sugeruję, aby pierwej określić własne priorytety. Innymi słowy warto uzmysłowić sobie czego oczekujemy po takim ubezpieczeniu i które z tych oczekiwań jest dla nas najważniejsze. Taką listę priorytetów proponuję aby potraktować jako klucz wyboru, o którym piszę na blogu (www.war-to.pl). Ważne jest również to, aby z góry określić „granicę bezpieczeństwa finansowego”, czyli określić jaką kwotę możemy przeznaczyć na płacenie regularnych składek, bez zbytniego nadwyrężania naszego domowego budżetu, ewentualnie określić co w dotychczasowych wydatkach poświecimy á konto składki. Pamiętajmy: rozwiązanie umowy w trakcie jej trwania nie zawsze oznacza oszczędność w wydatkach. Może wiązać się ze stratą – jeśli jest to polisa z elementami oszczędnościowymi. W innych przypadkach oznacza co najmniej pozbawienie się ochrony. Późniejsze ponowne podpisanie identycznej umowy ubezpieczeniowej może skutkować większymi kosztami zakupu, z uwagi na wiek, stan zdrowia, etc.

Pozostałe

Zdarzają się ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia, które trudno zakwalifikować, do którejkolwiek z powyższych grup. Z ich formuły wynika, że łączą cechy co najmniej dwóch z nich, często będąc ich alternatywą.