Jak wybrać dobre ubezpieczenie - poradnik

 

Jeśli odczuwamy potrzebę zakupu jakiegoś ubezpieczenia, to zaczynamy od wyboru sposobu dotarcia do informacji o nim. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na samodzielne poszukiwanie optymalnego dla nas ubezpieczenia, czy zdamy się na pomoc pośrednika, warto się do tego przygotować. Jak? 

Chociażby zastanawiając się nad kwestiami, zamieszczonymi w tym materiale i na podstronach poświęconych konkretnym grupom ubezpieczeń. Należy jeszcze pamiętać o jednej kwestii; o ochronie naszych danych osobowych w komunikacji między nami a „podmiotem z którym rozmawiamy”.

Polisa ubezpieczeniowa to nie amulet chroniący nas przed szkodą, to umowa cywilno-prawna!

Co za proponowaną składkę spodziewamy się otrzymać w ubezpieczeniu? Na pewno nie otrzymamy zapewnienia, że od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej „nic złego się nie stanie”. Po podpisaniu umowy otrzymamy polisę. Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy cywilno-prawnej, na mocy której obie strony umawiają się w konkretnej kwestii, a więc jest to czynność prawna wywołująca określony skutek prawny. Strony wspomnianej umowy umawiają się, że dotrzymają określonych tam warunków i zobowiązań. Ponadto jeśli dojdzie do szkody wskutek zdarzeń tam wymienionych, to Ubezpieczyciel:  

 •  wypłaci określoną kwotę pieniędzy na odtworzenie utraconego mienia lub na jego naprawę, bądź uzgodniony ekwiwalent za utracone zdrowie, życie, poniesione koszty leczenia, etc. i/lub wypłaci odszkodowanie dla poszkodowanych, jeśli staniemy się sprawcą szkód u osób trzecich,  
 • ewentualnie zaproponuje nam inne formy wsparcia lub zadośćuczynienia, nie tylko finansowego, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami.

(Kodeks Cywilny: „Art. 805. § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

§ 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

 1. przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
 2. przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.”).

Pamiętajmy!

Zawierając umowę ubezpieczenia Klient potwierdza, że świadomie zaaprobował warunki ochrony ubezpieczeniowej, uzgodnił zakres tej ochrony, określił jej przedmiot, przekazał Ubezpieczycielowi prawdziwe i rzetelne dane, na bazie których skomponowano ofertę, tą ofertę zaakceptował i bierze na siebie zobowiązanie zapłaty składki w oznaczonym czasie.

Szukając optymalnego ubezpieczenia skupiamy się na tym, czego oczekujemy.

Wspomniana wcześniej APK ma służyć temu, aby dookreślić te nasze oczekiwania, wskazać priorytety w tym zakresie i skonfrontować je z ofertami rynku ubezpieczeniowego. Warto jednak wiedzieć wcześniej o co pytać i na co zwracać uwagę konfrontując przedstawiane nam oferty. Proponuję wziąć pod uwagę następujące obszary:

 1. Zakres ochrony, czyli:
  • jakie zdarzenia ubezpieczeniowe interesują nas jako przyczyny naszych potencjalnych problemów, na okoliczność wystąpienia których chcemy się zabezpieczyć umową?
  • jakie grupy mienia/ aspekty naszej aktywności życiowej, zawodowej, etc. mają być chronione, czy wszystkie przez nas wskazane w takim samym (jakim?) stopniu i zakresie ?
  • zakres ochrony to także czas trwania ochrony i obszar na którym ma działać ochrona ubezpieczeniowa (lokal, posesja, miejscowość, Polska, Europa, świat), to także określenie, czy np. mienie ma być chronione podczas przewożenia/przenoszenia między określonymi lokalizacjami, etc. Ważne jest określenie w ofercie czy ochrona będzie działać tylko w czasie trwania umowy, określonym datami „od -do”, czy sięga poza ten przedział czasowy w określonych przypadkach.
 2. Formy kompensacji strat, kosztów, zadośćuczynienia, likwidacja szkód:
  • czy zależy nam tylko na jednorazowym świadczeniu i tylko w formie finansowej, czy w grę wchodzą także inne formy (jakie?)?
  • - czy świadczenie ma w pełni pokrywać nasze straty, czy raczej zakładamy, że „drobne” straty lub niewielki procent większych strat, możemy pokryć z własnych zasobów? Odpowiedź na to pytanie do pewnego stopnia determinować może wysokość składki ubezpieczeniowej.
  • - jakich standardów obsługi umowy i likwidacji szkód spodziewamy się od potencjalnego Ubezpieczyciela? Pamiętajmy o tym, że w pewnym stopniu nasze oczekiwania, nie tylko w zakresie standardów, mają przełożenie na cenę ubezpieczenia i nie zawsze wszystkie są do spełnienia, nawet w zamian za wysoką składkę.
 3. Zasady zawarcia umowy
  • jakie określone przez Ubezpieczyciela obowiązki, a także warunki przystąpienia do umowy, możemy zaakceptować? Na jakie przepisy prawne powołuje się Ubezpieczyciel określając warunki ochrony ubezpieczeniowe? Czy z jakichś obowiązków określonych w w/w przepisach nas zwalnia (np. obowiązek przeglądów technicznych pojazdów)?
  • jakich możliwości zindywidualizowania profilu umowy do naszych potrzeb oczekujemy od Ubezpieczyciela,
  • czy elementy ochrony oferowane przez Ubezpieczyciela dodatkowo ( często nierozłącznie) w ramach składki ale uznawane przez nas za małoistotne lub niepotrzebne, jesteśmy skłonni zaakceptować?
 4. Koszty umowy ubezpieczeniowej
  • jakie formy optymalizacji kosztów umowy proponuje nam Ubezpieczyciel i czym je warunkuje?
  • formy i zasady płatności składek,
  • jakie koszty umowy jesteśmy skłonni ponieść?
  To ostatnie pytanie jest bardzo ważne nie tylko by nie dopuścić do tego, że składka ubezpieczeniowa stać się może dla nas zbyt dużym ciężarem. Zachęcam do przyjęcia innego sposobu rozumowania. Skoro decydujemy się na zakup ubezpieczeń, to najpierw skupmy się na tym, by one optymalnie zaspokajały nasze potrzeby w tym zakresie, dalej sprawdzajmy wszelkie możliwości optymalizacji kosztów zakupu, a jeśli to nie pozwoli na zbliżenie oferty do poziomu kosztów akceptowalnych przez nas, to zastanówmy się:
  1. co jest dla nas z różnych powodów mniej ważne, więc możemy z tego zrezygnować,
  2. co możemy w ofercie zmienić ( np. zmniejszyć sumy ubezpieczenia, wprowadzić udziały własne w szkodzie, zrezygnować z niektórych dodatkowych opcji, zmienić ofertę na inną, będąc świadomym skutków takiego kroku, etc.)?
 5. Wybór Ubezpieczyciela.
  Są dwie szkoły na ten temat; pierwsza głosi że „ duże jest piękne”, druga odwrotnie. Zaufanie do Ubezpieczyciela, do jego standardów i oferty to rzecz kluczowa. Musimy jednak zapytać samych siebie; na czym konkretnie opieramy swoją opinię i czy te podstawy są aktualne? Duże firmy ubezpieczeniowe oferują większy portfel ofert ale to wcale nie oznacza, że akurat ci mniejsi nie są w stanie zaprezentować dla nas lepszego rozwiązania. Są ubezpieczyciele, którzy nie są w czołówce ZU, jeśli chodzi o udział w rynku ale specjalizują się w konkretnych typach ubezpieczeń lub mają wyspecjalizowane produkty dla określonych grup klientów i niekiedy to właśnie u nich można znaleźć najoptymalniejsze dla nas rozwiązanie. Szczególnie ostatnio, w dobie cyfryzacji, ważne jest zaawansowanie ZU w technologiach cyfrowych, a tu nie zawsze jest tak, że najlepsze rozwiązania oferują zawsze ci najwięksi. Warto więc regularnie weryfikować swoje opinie w tym zakresie.